bakho (bakho) wrote,
bakho
bakho

Savjesnost - Conscientiousness

Savjesnost je jedan od najboljih prediktora akademskog uspjeha. Naravno, nakon inteligencije. Što to znači? Najjednostavnije rečeno, savjesni ljudi su bolji u školi/faksu. Redovito pišu zadaće, redovite uče, pohađaju predavanje, izlaze na kolokvije, čitaju dodatnu literaturu, ne kasne, dižu se na vrijeme, vode bilješke tijekom predavanja, javljaju se sa pitanjima tijekom predavanja, dolaze na konzultacije...popis ide dalje i dalje. Što je sa nama koji nismo savjesni?

Neki bi rekli da smo mi tek lijeni. Morao bi se složiti. Moj profesor iz ličnosti kaže da nesavjesni ljudi kojima je savjesnost bitna u jednom trenutku postanu svjesni svoje mane (jer to jest mana), i onda ulože napor i natjeraju se da promjene ovu pervazivnu, stabilnu dimenziju svoje ličnosti. Nisam nikada čuo objašnjenje kako im to zaista uspijeva. NIje li to tipičan primjer cirkularnog paradoksa? Ako sam nesavjestan i svjestan toga da sam nesavjestan, i želim to promjeniti, neću li pristupiti i tome nesavjesno i nikada to ne promjeniti?

Teško pitanje. Odgovor definitivno nije: nikada nećeš postati savjestan. Život bi mi bio puno lakši da sam se za ovaj izvještaj počeo spremati prije 5 dana, a ne prije 2 sata. Život bi mi bio puno lakši da sam zadnja 4 dana učio za kolokvij kao što sam planirao. Život bi mi bio puno lakši da sam napisao izvještaj za kvalitativne u subotu ili nedjelju kada sam imao vremena. Život bi mi bio puno lakši da sam pospremio ove hrpe i hrpe papira i skripata i savjesnije vodio računa o svojim materijalima za faks, jer onda ne bi izgubio bilješke koje mi trebaju za sutrašnji izvještaj.

Život bi bio puno jednostavniji. Da li bi bio kvalitetniji? Vjerojatno da. Možda da? Imao bi bolje ocjene, to je sigurno. Da sam se za ijedan od tih izvještaja pripremao dulje od 2 sata, prosječna ocjena ne bi bila 3. Ili bi? Da li je savjesnost, odnosno manjak iste, odnosno lijenost tek izgovor kojim se kompenzira manjak sposobnosti/inteligencije? Ako si nesavjestan, uvijek ćeš moći reći 'da sam više radio, bolje bi napisao'. Ali da sam zaista više radio, a napisao isto, što bi onda rekao? 'Jednostavno nisi dovoljno dobar'. Težak udarac za ego, posebno čovjeka koji svoji identitet temelji na akademskom, na obrazovanosti. I tako, iz dana u dan, funkcioniram po principu nemoj napraviti danas što možeš sat vremena prije roka, dobivam prosječne ocjene i možda si uništavam prilike u budućnosti. I iako sam svjestan toga, zadovoljan sam kako stvari izgledaju.

Zašto?

Jer je uobrazilja ega očuvana, jer je taj mali ljudski ponos zadovoljen i siguran.  

***

Conscientiousness is one of the best predictors of academic success. Of course, after intelligence. What does that mean? To put it simply, conscientious people are better in school/uni. They do their homework regularly, study regularly, attend lectures, take midterms, read additional literature, aren’t late, get up on time, take notes in class, raise their hands to ask questions, consult with professors out of class…the list goes on and on. What’s with us, non-conscientious people?

Some would say we’re just lazy. I’d have to agree. My personality professor says that people who aren’t conscientious and think that’s an important character trait at some point become aware of their flaw (because it is a flaw), and then start making an effort and try to change this pervasive, stabile dimension of their personality. I never really heard an explanation how do they do it. Isn’t that a typical example of a circular paradox? If I’m not conscientious and I’m aware of it, and I want to change it, won’t I approach the problem unconscientiously and never change it?

A difficult question. And you can’t answer it with: you’ll never become conscientious. My life would be much easier if I started preparing for this report 5 days ago, and not 2h ago. My life would be much easier if I spent the last 4 days studying for the midterm as I planned. My life would be much easier if I wrote the report for qualitative methods on Sunday or Saturday when I had time. My life would be much easier if I cleaned up the piles and piles of paper and studying material and conscientiously kept my uni papers organized, because then I wouldn’t lose the notes I need for tomorrow’s report.

My life would be much simpler. Would it be better? Probably yes. Maybe yes? I’d have better grades, that’ for sure. If I prepared for any of those reports form more than 2h, my average grade wouldn’t be a C. Or would it? Is conscientiousness, more precisely the lack of it, or better said laziness an excuse with which we compensate our lack of ability/intelligence? If you’re not conscientious, you’ll always be able to say ‘if I worked more, I’d do it better’. But if I worked the same, and didn’t improve the results, what would I say then? ‘You just aren’t good enough’. A hard blow for the ego, especially for a person who bases his identity upon the academic, on education. And so, as the days go by, I function by the principle ‘don’t do today what you can do 2h before the deadline’, I get average grades and I’m maybe ruining my chances for the future. And even while being aware of all of that, I’m satisfied with just about everything.

Why?

Because the illusions of the ego are preserved, because the petty human pride is satisfied and secure.
Tags: me, psychology
Subscribe

 • Facebook has limited number of characters per update

  As the title says it all. So I turn to Livejournal after so much time :D This quote came to mind while doing business with the International…

 • Kiklop - Cyclopes

  A što je sutra? (Glupan koji bi me čuo, odgovorio bi - četvrtak). Sutra - je vremenska granica između dva budna stanja, između dva znanja…

 • A Kundera je car - And Kundera is awesome

  Reading Kundera's essays on the nature of novels. The associations in the human mind are fascinating - at the slightest provocations, whole worlds…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments